מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2016

 

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2016

דוח קופה קטנה וספירת שיקים

 

גליון עוסק פטור – 2016

הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2016

טבלת מלאי – קובץ WORD

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2015

 

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2015

גליון עוסק פטור – 2015

הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2015

טבלת מלאי – קובץ WORD

 

מצורפים בזאת מספר מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2014

 

חישוב עוסק פטור 2014

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים

הפקדות לקופות גמל והשתלמות

טבלת מלאי – קובץ WORD

 

מצורפים בזאת מספר מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2013

נקודות כלליות לקראת תום שנת המס 2013

הפקדות מוכרות לקופות גמל וקרנות השתלמות

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים 

טבלת מלאי – קובץ WORD

לקבלת רשימת מסמכים נדרשים לדוח 2012

מסמכים לדוח 2012