קליטת עובד חדש

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2016

 

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2016

דוח קופה קטנה וספירת שיקים

 

גליון עוסק פטור – 2016

הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2016

טבלת מלאי – קובץ WORD

מהפך בניהול התשלומים הפנסיוניים וחובת דיווח והעברת תשלומים לקופות גמל החל מ 1.1.2016

 

כללי כידוע לכם חובתו של המעסיק להעביר את הכספים עבור החיסכון הפנסיוני של עובדיו, בהתאם לשיעורים המתחייבים מהוראות החוק, צווי הרחבה והסכמי העבודה האישיים, ישירות או באמצעות סוכנות הביטוח לגופים המוסדיים. המעביד מנכה את חלקו של העובד , משלים את חלקו שלו ומעביר את סך התשלום לקופת הגמל.

המצב הקיים טרם כניסתן לתוקף של התקנות

חלק מהמעסיקים העבירו את התשלומים ישירות לקופות וחלקם העבירו את התשלומים דרך סוכן הביטוח ותאריך קבלת הסכומים אצל הסוכן "נחשב" לתאריך הקבלה בידי הקופה. העברת הכספים לחשבון הנאמנות של סוכנות הביטוח נחשבת כהפקדתם בידי הגוף המוסדי, ובמידה והמעסיק העביר הפקדות אלו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוק הגנת השכר יצא המעסיק ידי חובתו. הסוכנות סולקת את הכספים לגופים המוסדיים ומטפלת בהיזון החוזר מהגופים המוסדיים, ככל שהתקבל.

מה קובעות התקנות החדשות?

כאמור מועד התחולה של התקנות החדשות מתפרס על התקופה שבין ינואר 2015 לינואר 2016. מינואר 2015 התקנות מטילות אחריות מלאה וישירה על המעסיק בכל הקשור לתהליך קליטת העובד לקופות, העברת הכספים לחיסכון הפנסיוני של עובדיו לקופות השונות במועד שקבעו התקנות, יחד עם העברת פרטים נלווים לגופים המוסדיים שלא הועברו עד כה.

בנוסף על המעסיק לדווח בצורה מסודרת על הפסקה בהעברת כספים ושיחרור כספים, בין בנסיבות של סיום יחסי עובד-מעסיק (דיווח חד פעמי) ובין בנסיבות של הפסקת תשלומים זמנית, כגון: חל"ת, משרה חלקית וכו' (דיווח מתמשך כל עוד מתקיימים יחסי עובד-מעסיק. מינואר 2016 דורשות התקנות להעביר דיווחים אלו באמצעות קובץ דיגיטלי במבנה אחיד. (בשלב זה רק למעסיקים 10 עובדים , החל משנת 2017 לכלל המעסיקים במשק) הכולל פרטים רבים על כל עובד ועובד , כולל סוג ואמצעי התשלום (צק / אשראי / העברה בנקאית וכד') בנוסף ולהיות מוכן לקלוט קבצים שגויים ולטפל בנתונים אילו בזמן אמת טרם חלוקת הכספים לחשבונות העובדים.

במקביל נקבע כי הצטרפות לקופות יהיו בטופס אחד לכל הקופות והעובד יכול לבחור לעבוד עם כל סוכן פנסיוני שהוא בוחר ואינו חייב לעבוד על הסוכן של המעסיק. בנוסף העובד יהיה רשאי לעבור מקופה לקופה לפי שיקול דעתו.

קובץ התקנות

רשימת קופות מלאה כולל קוד משרד האוצר ואנשי קשר בכל קופה

 

הגדרה בחוק של "גורם מתפעל" –

החוק מודע לעניין כי שינוי זה מעמיס פעילות לא מעטה על המעסיק ומאפשר להסתייע בגורם מתפעל לצורך עמידה בהוראות החוק. אני מניח שגורמים מתפעלים יכול שיהיו סוכניות ביטוח / חברות ביטוח וגורמים המעניקים שירותי שכר למעסיקים (כדוגמת משרדי) – ככל הנראה, כדי לאפשר למשרדי להיות גורם מתפעל – עלי לקבל יפוי כח מכל קופה (בחתימת המעסיק) – לחילופין המעסיק יהיה "הגורם המתפעל" ישירות מול כל קופה וקופה. היות התהליך נמצא בתחילתו עדיין מוקדם לדעת לפירטי רפטים כיצד יתגבש וכיצד יוגדר התהליך כולו.

הערכות משרדי לשינוי

שינוי זה הינו שינו מהותו ומשמעותי למצב כיום –  השינוי יבוא לידי ביטוי במספר מישורים ומציב אתגרים תפעולים חדשים הן למעסיק והם למשרד:

  1. עידכון כל נתוני העסקה של העובדים רישום פרטני לכל עובד ועובד את הקופה והמסלול האישי שבו הוא נמצא.
  2. שידור קובץ דיגיטאלי ישירות ממערכת השכר לכל הקופות השונות (במקום שבו נדרש שידור דיגיטאלי כאמור)
  3. עבודה הדוקה בשלב קליטת העובד , תעוד כל שנוי בתנאי העסקה ושינויים בהפסקת הפקדות וסיום העסקה.
  4. העברת מידע שוטף ועדכני לגבי תהליך קליטת העובד (פוליסות קיימות, זכאות לאחר 6 חודשי העסקה) וסיום העסקה (טופסי 161 , שיחרור קופות וכד') .
  5. עבודה רציפה ושוטפת מול הקופות השונות של עובדי המעסיק. (טיוב נתונים / קליטת שגויים)
  6. הסכומים וההפקדות יהיו מפוזרים יותר בקופות שונות וצפוי להיות מצב של ריבוי סוכנים ומנהלי הסדרים – עובדים אף יבחרו לעבוד ישירות מול הקופות ולא באמצעות סוכן.

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2015

 

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2015

גליון עוסק פטור – 2015

הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2015

טבלת מלאי – קובץ WORD

 

על מנת לקלוט עובד חדש בעסק יש להקימו במערכת השכר ולהמציא את המסמכים הבאים:

להורדת טופס הודעה לעובד על פי חוק הודעה לעובד – לחץ כאן 

ניתן להוריד  טופס 101 ריק – לחץ כאן  או לחלופין לשלוח למשרד צילום ת"ז (כולל הספח) והמשרד יחזיר אליכם טופס 101 מלא הכולל את כל הפרטים של העובד וכל הפרטים של המעביד. 

עובדים העוסקים בקבלת כספים יש להחתים על אישור עובד לרישום תקבול

במקרים שבהם העובד מועסק אצל שני מעסיקים (או יותר) חובה להעביר לנו טופס תיאום ביטוח לאומי ואישור על תיאום מס :

טופס תיאום ביטוח לאומי - אחרת יופחת ביטוח לאומי מלא !!
חובה להמציא תיאום מס  למערכת תיאום מס – רשות המיסים – מקוון – לחץ כאן    - או לגשת למס הכנסה ולבצע תיאום מס עצמאית – לנוהל והסבר על תיאום מס – לחץ כאן  – (אי המצאת תיאום מס מחייב את המעסיק להוריד  48% מס )

 

לשם ריכוז הנתונים והעברה באופן מסודר למשרד יש למלא את     ריכוז נתונים לקליטת עובד חדש – טופס למשרד  

 

"עוסק פטור"  כהגדרתו פטור ממע"מ במידה וסכום ההכנסות בשנת 2014    – אינו עולה על   79,482 ₪.

כל עוסק פטור חייב להצהיר למע"מ עד לתאריך 31.1.15   על סכום העסקאות (= קבלות) שנרמו במהלך שנת 2014.

  • יש לרכז את כל הקבלות / חשבוניות (רק את הכנסות) שהוצאתם ללקוחות במהלך שנת המס 2014   (בודקים מיום 1.1.14 ועד 31.12.14) – ולסכמם.
  • יש לוודא שקיימת רציפות במספרי הקבלות / חשבוניות ואין חוסרים – אם יש קבלות / חשבוניות מבוטלות – יש לצרף את הקבלה המקורית (הלבנה) לפנקס ולרשום – "מבוטלת"
  • נא להעביר את כל הקבלות (עותק ורוד + מבוטלות) למשרד עד 15.1.15 על מנת שנדווח על הפעילות השנתית למע"מ.
  • למען הסר ספק מדובר על סכום ההכנסות – כלומר מחזור הפעילות ולפני הפחתת הוצאות.

אקסל לחישוב עוסק פטור 2014

מצורפים בזאת מספר מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2014

 

חישוב עוסק פטור 2014

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים

הפקדות לקופות גמל והשתלמות

טבלת מלאי – קובץ WORD

 

"עוסק פטור"  כהגדרתו פטור ממע"מ במידה וסכום ההכנסות בשנת 2013   – אינו עולה על   77,993 ₪.

-    כל עוסק פטור חייב להצהיר עד לתאריך 31.1.14  על סכום העסקאות (= קבלות) שנרשמו במהלך שנת 2013.

-     יש לרכז את כל הקבלות / חשבוניות (רק את הכנסות) שהוצאתם ללקוחות במהלך שנת המס 2013  (בודקים מיום 1.1.13 ועד 31.12.13) – ולסכמם.

-     יש לוודא שקיימת רציפות במספרי הקבלות / חשבוניות ואין חוסרים – אם יש קבלות / חשבוניות מבוטלות – יש לצרף את הקבלה המקורית (הלבנה) לפנקס ולרשום – "מבוטלת"

-      נא להעביר את כל הקבלות (עותק ורוד + מבוטלות) למשרד עד 15.1.2014 על מנת שנדווח על הפעילות השנתית למע"מ.

-      למען הסר ספק מדובר על סכום ההכנסות – כלומר מחזור הפעילות ולפני הפחתת הוצאות.

קובץ EXCEL לבדיקת עוסק פטור 2013 

 

 

מצורפים בזאת מספר מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2013

נקודות כלליות לקראת תום שנת המס 2013

הפקדות מוכרות לקופות גמל וקרנות השתלמות

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים 

טבלת מלאי – קובץ WORD

לקבלת רשימת מסמכים נדרשים לדוח 2012

מסמכים לדוח 2012